Statut Stowarzyszenia

STATUT

DZIECIAKI CHOJRAKI

Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej

(tekst zmieniony 25 lutego 2016 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

Stowarzyszenie o nazwie DZIECIAKI CHOJRAKI Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.

Stowarzyszenie działa w zakresie:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym dostępności świadczeń zdrowotnych i wypoczynku,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • pomocy rodzinom, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • pomocy charytatywnej,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

W wyżej wymienionym zakresie działania, zawierają się następujące, skonkretyzowane cele działania Stowarzyszenia:

Zapewnienie:

 • odpowiedniej do potrzeb liczby transplantacji komórek krwiotwórczych wszystkich rodzajów przeprowadzonych w czasie i w warunkach zgodnych ze standardami określonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2004/23/EC z dnia 31. marca 2004 r., i Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów (Dz. U. nr 169, poz.1411) oraz rekomendowanymi obecnie metodami zgodnymi ze współczesną wiedzą medyczną,
 • leczenia i warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi zgodnych ze standardami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Europejskimi Standardami Opieki nad Dziećmi z Chorobą Nowotworową (European Standards of Care for Children with Cancer) przyjętymi przez European Society for Pediatric Oncology (SIOPE) w dniu 14 października 2009 r., poprzez wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów i odczynników, a także poprzez opłacanie nieodzownych procedur terapeutycznych i badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM w Poznaniu na bazie, którego działa Klinika lub nie finansowanych z budżetu Państwa.
 • Finansowanie pobytu rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Hostelu dla Matki z Dzieckiem na terenie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu.
 • Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji komórek krwiotwórczych, w tym opracowywanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami.
 • Pomoc dzieciom po transplantacji komórek krwiotwórczych i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji komórek krwiotwórczych, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach doboru dawców komórek krwiotwórczych, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania.
 • Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, analityków medycznych, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego i współpracującego na co dzień z Kliniką Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.1
 • Wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych koniecznych dla dalszej poprawy wyników leczenia w onkologii, hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci.
 • Wspieranie badań naukowych w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych, onkologii i hematologii dziecięcej.
 • Wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w dziedzinie rozwiązywania problemów kadrowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz dzieciom poddanym transplantacji komórek krwiotwórczych fachowej opieki zgodnej ze standardami obowiązującymi w oddziałach onkologii, hematologii i transplantologii komórek krwiotwórczych.
 • Statutowa działalność Stowarzyszenia jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Paragraf 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

Paragraf 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Paragraf 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Terenem działania jest obszar całego kraju.

Paragraf 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Paragraf 6

Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

Paragraf 7

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.

Paragraf 8

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Paragraf 9

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 • biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 • korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 • korzystać z gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 • korzystać nieodpłatnie z urządzeń, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenia oddaje do dyspozycji członków

Paragraf 10

Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Paragraf 11

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 • rezygnacja pisemna,
 • wykluczenie przez Zarząd,
 • śmierć członka

Utrata członkostwa w przypadku pkt. 2 następuje z powodu:

 • działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • pisemnego, umotywowanego wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
 • utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

Paragraf 12

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego zebrania jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

Paragraf 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Paragraf 14

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Paragraf 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Paragraf 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Zarząd zwołuje Walne Zebranie co najmniej 1 raz do roku lub na wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań i skarg.
 • Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 • Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje.

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Paragraf 17

Zarząd składa się z 3 (słownie: trzech) członków wybranych przez Walne Zebranie.

Zarząd składa się z prezesa oraz sekretarza i skarbnika.

Prezesa na 5-letnią kadencję powołuje i odwołuje Walne Zebranie.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • przyjmowanie nowych członków,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania.

Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

Do podjęcia uchwały przez Zarząd konieczna jest obecność co najmniej dwóch spośród trzech członków Zarządu.

Paragraf 18

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 13 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Paragraf 19

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz jednego członka.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżąca prac Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

Paragraf 20

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są jeden raz w roku opłacić składkę członkowską w wysokości 20 zł.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes działający samodzielnie albo dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.

Paragraf 21

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Wspomóż Klinikę

Wciąż jest wiele do zrobienia. Wspomóż Stowarzyszenie i przyłącz się do poprawy warunków leczenia dzieci i wsparcia dla ich rodziców.