Facebook
YouTube
logo

Dzieciaki Chojraki, Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej

Klinika Onkologii, Hematologii i
Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu

Chcemy zapewnić dzieciom z chorobą nowotworową
najlepsze leczenie,
w najlepszych warunkach,
najlepiej przy Mamie !
fot. Marek Lapis
ramka
Cele Stowarzyszenia
  • Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby transplantacji komórek krwiotwórczych wszystkich rodzajów przeprowadzanych w czasie i w warunkach zgodnych ze standardami określonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2004/23/EC z dnia 31 marca 2004 r. oraz przez Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT ze stycznia 2005 r. w sprawie jakości i bezpieczeństwa dawstwa, opracowania, testowania, zabezpieczania, przechowywania i przeszczepiania ludzkich komórek i tkanek oraz obowiązującymi obecnie, zgodnymi ze współczesną wiedzą medyczną protokołami terapeutycznymi, poprzez wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów i odczynników, a także poprzez opłacanie nieodzownych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

  • Finansowanie pobytu w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku.

  • Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku, w tym opracowywanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami.

  • Pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  • Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania.

  • Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Transplantacji Szpiku Instytutu Pediatrii UM w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

  • Zapewnienie dzieciom z chorobami nowotworowymi warunków leczenia zgodnych ze standardami opracowanymi dla oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej poprzez wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano - remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów i odczynników, a także poprzez opłacanie nieodzownych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

  • Wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych koniecznych dla dalszej poprawy wyników leczenia w onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej.

  • Wspieranie badań naukowych w dziedzinie transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej.

  • Wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii UM w Poznaniu w dziedzinie rozwiązywania problemów kadrowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz dzieciom poddanym transplantacji szpiku fachowej opieki, zgodnej ze standardami obowiązującymi w oddziałach onkologii, hematologii i transplantacji pediatrycznej.